ПРОЕКТ BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

ПРОЕКТ BG05SFPR001-1.001-0001  „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

ПРОЕКТ BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

ОУ "Проф. Марин Дринов" участва в дейности по новия проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран от програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз. Стойността на проекта е 151 123 000 лв. Проектът е с продължителност 60 месеца, не по-късно от 31.12.2027 г.
 
Специфични цели:
- Подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус върху учениците от уязвими групи, в това число роми, и намаляване дела на преждевременно напусналите училище;
- Повишаване на мотивацията на учениците за учене и стимулиране на творческите им изяви;
- Изграждане на подкрепяща общност, в която участниците се чувстват приобщени и значими с оглед повишаване активността на учениците от уязвими групи в основното образование;
- Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразно индивидуалните потребности на всеки един ученик и на непедагогическия персонал, вкл. образователните медиатори, социални работници, помощници на учителя, подкрепящи учениците от уязвими групи и техните родители.
 
Целевите групи по проекта са:
- Ученици от уязвими групи, вкл. от маргинализирани групи, такива с обучителни затруднения, с пропуски в усвояването на учебното съдържание, ученици в риск от отпадане от образователната система, ученици със специални образователни потребности (СОП), в риск, с хронични заболявания и изявени дарби;
- Родители на ученици от уязвими групи, вкл. роми, както и родители на ученици със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби, лица преждевременно напуснали училище;
- Учители, педагогически специалисти и непедагогически персонал, вкл. образователни медиатори, социални работници; експерти от РУО;
- Специалисти от екипи за подкрепа за личностно развитие.
 
Дейностите по проекта са:
Дейност 1. „Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови в системата учители за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, както и обучения на непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори и социални работници за подпомагане на обучението, в съответствие с одобрени програми за професионалното и кариерното им развитие”.
Дейност 2. „Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес”.
Дейност 3. ,Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование.
Дейност 4. „Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование. ”
Дейност 5. „Провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа вучилищното образование“.