Гости от сдружение "Възможности без граници"

Гости от  сдружение "Възможности без граници"

Гости от сдружение "Възможности без граници"

На 9.12.2022, в часовете по английски език при г-жа Кавъркова гостуваха доброволците Паола /от Испания/ и Рания /от Германия/. Те са представители на Сдружение "Възможности без граници". Това е неправителствена организация, чиято основна цел е да работи активно по младежки проекти, дейности и инициативи за популяризиране на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора. Двете млади жени се срещнаха с ученици от V до VII клас, като в съвместните дейности бяха дискутирани значими теми като расизъм и дискриминация. Засегнати бяха понятия като стереотипи и предразсъдъци. Учениците демонстрираха езикови умения, работа в екип и умения за водене на дискусия.