Обществен съвет

Обществен съвет

Членове на Обществения съвет към ОУ "Проф. Марин Дринов"  

1. Радина Крушевска - председател

2. Ангелина Пежева

3. Атанас Шопов

4. Григор Гърчев

5. Мария Георгиева

  
Резервни членове:

1. Ани Костадинова

2. Гергана Годжевъргова

3. Гергана Тухчиева

4. Делка Петрова

5. Стоянка Добрева

Заседание на Обществения съвет в присъствието и на членове на УН "Зора" ще се проведе на 21 март 2023 година от 17.30 ч. в учителската стая на ОУ "Проф. Марин Дринов". 

     Дневен ред:

      1. Становище за училищния план-прием в1. и 5. клас за учебната 2023-2024 г.

    2. Съгласуване избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците през учебната 2023-2024 година.

    3. Обсъждане използването на събраните от благотворителните базари средства за обособяване на кътове за отдих.

      4. Решения

 

Заседание на Обществения съвет ще се проведе на 26 януари 2023 година от 17.30 ч. в учителската стая на ОУ "Проф. Марин Дринов". 

     Дневен ред:

       1.  Отчет на изпълнението на бюджета за 2022 г.

    2. Становище за кандидатстване за включване в мрежата на иновативните училища на България за учебната 2023-2024 година. 

      3. Решения

      

 

 

 

Общественият съвет в училището:
1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване и инспектирането на училището;
4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;
5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището ;
6. съгласува училищния учебен план;
7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти; 
8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
10. дава становище по училищния план-прием;
11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
12. участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.